Vasantha Panchami Celebrations


$ 35.00

Vasantha Panchami Celebrations

Saraswathi Pooja & Samuhika Aksharabhayasam

Wednesday, January 25, 2023

Program: 

Morning Session: 

11:00 am :   Vishvaksena Pooja, Sankalpam, Saraswathi Pooja, Aksharabhayasam

12:15 pm : Aarati, Prasadam, Aseervadam

Evening Session:

07:00 pm:   Vishvaksena Pooja, Sankalpam, Saraswathi Pooja, Aksharabhayasam

08:15 pm : Aarati, Prasadam, Asservadam


Sale

Unavailable

Sold Out