VINAYAKA CHATHURTHI MAHOTSAVAM


$ 125.00

Vinayaka Chathurthi Day - Monday, September 18th, 2023

Visarjan - Monday, Sep 18th, 2023

 

Friday, Sep 15

9:20 am          Anugna, Sankalpam, Vighneswara Pooja, Punyahavachanam, Kalasa Pooja, Maha Ganapathi Upanishad Parayanam

10:00 am         Abhishekam for Sri Maha Ganapathi,

Kalasa Abhishekam for Sri Maha Ganapathi

11:30 pm         Alankara Darsanam, Ashtothara Archana, Mantrapushpam, Upacharam

  12:00 noon    Mahamangala Aarati

                        ---------------------------------------

  6:30 pm         Devi Parvati Abhishekam

  7:00 pm         Sankalpam, Ganapathi Upanishad Parayanam, Vidya Ganapati Stapanam, Ganapati Sahasranama Archana

8:00 pm         Mantrapushpam (Chaturvedam), Upacharam,

Mahamangala Aarati, Prasada Viniyogam

Saturday, Sep 16

  9:20 am        Sankalpam, Vighneswara Pooja, Punyahavachanam, Kalasa Pooja, Maha Ganapathi Upanishad Parayanam

10:00 am         Abhishekam for Sri Maha Ganapathi,

                        Kalasa Abhishekam for Sri Maha Ganapathi

11:30 am         Alankara Darsanam, Ashtothara Archana, Mantrapushpam, Upacharam

12:00 noon      Mahamangala Aarati

                        --------------------------------------

6:45 pm          Sankalpam, Ganapathi Upanishad Parayanam, Ganapathi Sahasranama Archana

7:45 pm          Mantrapushpam (Chaturvedam), Upacharam,

                        Mahamangala Aarati, Prasada Viniyogam

 

Sunday, Sep 17

9:20 am          Sankalpam, Vighneswara Pooja, Punyahavachanam, Kalasa Pooja, Maha Ganapathi Upanishad Parayanam

10:00 am         Abhishekam for Maha Ganapathi, Kalasa Abhishekam for Sri Maha Ganapathi

11:30 am         Alankara Darsanam, Ashtothara Archana, Mantrapushpam, Upacharam

12:00 noon      Mahamangala Aarati

                        --------------------------------------

6:45 pm          Sankalpam, Maha Ganapathi Upanishad Parayanam, Ganapathi Sahasranama Archana

7:45 pm           Mantrapushpam (Chaturvedam), Upacharam,

                        Mahamangala Aarati, Prasada Viniyogam

 

Monday, Sep 18 – Vinayaka Chaturthi Day

  9:20 am        Anugna, Sankalpam, Vighneswara Pooja, Punyahavachanam, Kalasa Pooja, Ganapathi Moola mantra Japam, Vidya Ganapati Stapanam

10:15 am        Mahaganapathi Homam

11:00 am        Poornahuti

 11:15 am        Abhishekam for Sri Maha Ganapathi

 11:30 am        Kalasa Abhishekam for Sri Maha Ganapathi

Siddhi Vinayaka Abhishekam

 12:30 pm        Alankara Darsanam, Ashtothara Archana, Mantrapushpam, Upacharam

 1:00 pm          Mahamangala Aarati

                        --------------------------------------

5:30 pm          Vidya Ganapathi Pooja (children will perform Vidya Ganapathi pooja) at Temple Main Hall

                        Mahamangala Aarati

 6:30 pm          Rathotsavam for Sri Ganapathi with Utsava Murthi, Theppotsavam

 7:15 pm          Vidya Ganapathi Visarjan

                        Ganapati Upanishad Parayanam, Prasada Viniyogam

Sale

Unavailable

Sold Out