VINAYAKA CHATHURTHI MAHOTSAVAM


$ 125.00

Vinayaka Chathurthi Day - Tue, Aug 30

Visarjan - Sat, Sep 03

Tue, Aug 30

09:30 am - Kalasa Pooja, Ganapati Upanishad Parayanam, Moola mantra Japam,

                    Vidya Ganapati Stapanam

10:30 am - Mahaganapati Homam

11:15 am - Abhishekam for Sri Vighnaraja Ganapathi

11:30 am – Kalasaabhishekam Siddhi Vinayaka Abhishekam

12:30 pm - Alankara Darsanam, Ashtothara Archana, Mantrapushpam, Upacharam,

                  Mahamangala Aarti

 

06:30 pm - Ashtothara Sankha Kalasa Pooja

07:15 pm - Abhishekam for Sri Vighnaraja Ganapathi

07:45 pm - Ashtothara Sankha Abhishekam, Kalasa Abhishekam for

                  Sri Vighnaraja Ganapathi

07:45 pm - Alankara Darsanam (Special Kavacha Alankaram), Ashtothara Archana,

                  Mantrapushpam (Chaturvedam), Upacharam

08:45 pm - Mahamangala Aarti, Prasada Viniyogam

 

Wed, Aug 31 – Thu, Sep 01, Fri, Sep 02 and Sat, Sep 03

09:30 am - Kalasa Pooja, Moola Mantra Japam, Maha Ganapathi Upanishad Parayanam

10:30 am - Abhishekam for Sri Vighnaraja Ganapathi, Kalasa Abhishekam for Sri Vighnaraja Ganapathi

10:45 am - Alankara Darsanam, Ashtothara Archana, Mantrapushpam, Upacharam

11:15 am - Mahamangala Aarti

 Sat, Sep 03 (Vidya Ganapathi Pooja and Visarjan)

04:00 pm - Vidya Ganapathi Pooja

05:30 pm - Rathotsavam for Sri Ganapathi with Utsava Murthi

06:00 pm – Theppotsavam

06:30 pm - Vidya Ganapathi Visarjan

06:45 pm - Prasada Viniyogam

 


Sale

Unavailable

Sold Out