Tamil (Sri Plava Nama Samvatsara New Year’s Day) & Vishu Punyakalam Celebrations


$ 35.00

Tamil (Sri Plava Nama Samvatsara) New Year’s Day

Tuesday,  April 13, 2021

09:15 am:   Abhishekam for Sri Shanmukha                                   

10:30 am:   Panchanga Sravanam, Ashtothara Archana, Mahamangala Aarti

Vishu Punyakalam

Wednesday, April 14, 2021

 09:15  am:  Abhishekam for Sri Ayyappa Swami         

                    Ashtothara Archana, Mahamangala Aarti

Sale

Unavailable

Sold Out