Sri Venkateswara Jayanthi and Sudarshana Homam Celebrations


$ 51.00

Thursday, October 14, 2021

Sri Venkateswara Swami Jayanthi Day

(Kanya Sravanam) and 

Acharya Vedanta Desikar Tirunakshatram Day

09:45 AM - Abhishekam for Sri Venkateswara Swami  &

Acharya Vedanta Desikar

_____________________________________________________________

Saturday, October 16, 2021

Sri Venkateswara Jayanthi Celebrations and

Sri Vedanta Desikar Tirunakshatram Celebrations.  

11:15 AM - Utsavam, Visesha Parayanams

Sale

Unavailable

Sold Out