Special Pooja for Sani Peyarchi Observance


$ 1,001.00

Special Pooja for Sani Peyarchi Observance

Tuesday, January 17, 2023

 10:00 am: Anugna, Sankalpam, Sri Ganapathi Pooja, Punyahavachanam,

                    Nava Kalasa Sthapana, Nava Kalasa Pooja,

6:30 pm       Sankalpam, Sahasra Avarthi Sani Gayatri Japam

7:00 pm       Navagraha Abhishekam

8:00 pm       Archana, Mantra Pushpam, Upacharam,

8:30 pm       Maha Mangala Aarati

Sale

Unavailable

Sold Out