Panguni Utthiram Celebrations


$ 35.00

Panguni Utthiram

For Sri Mahalakshmi

and

Sri Subrahmanya Swami

Sunday, March 24, 2024

    

Program for Sri Mahalakshmi

(Sri Lakshmi Jayanthi)

 

10:00 am           Abhishekam for Sri Mahalakshmi                                     

11:45 am           Pranaya Kalahotsavam for Sri Ranganatha Swami                                                                 and Sri Mahalakshmi,

12:30 pm          Sri Lakshmi Kalyanam                                               

1:30 pm            Aarati, Sathumurai,

                         Theertha Prasada Viniyogam, Aseervadam

 

Program for Sri Subrahmanya Swami

 

10:45 am           Anugna, Sankalpam, Vighneswara Pooja                                                                               Punyahavachanam, Kalasa Aradhana, Kavadi and Pal                                                           Kudam Procession

11:15 am           Abhishekam for Sri Subrahmanya Swami                         

11:45 am           Bhajans

12:30 pm          Alankara Darsanam, Archana, and Upacharam

1:00 pm            Mahamangala Aarati, and Prasada Viniyogam                                     

________________________________________________________________________________________

 

Sale

Unavailable

Sold Out