Maha Skanda Shashti Mahotsavam


$ 51.00

Sri Venkateswara Swami (Balaji) Temple

Maha Skanda Shashti Mahotsavam

Monday, Nov 13th - Saturday, Nov 18th, 2023

Religious Program for Sri Subrahmanya Swami (Sri Murugan)

Nov 13 - 17:  10:45 AM - Abhishekam & Archana for Sri Subrahmanya Swami

Nov 13 - 17:  07:00 PM - Sahasranama Archana for Sri Subrahmanya Swami

Maha Skanda Shashti Day – Sat, Nov 18th, 2023

8:30 am            Anugna, Sankalpam, Vighneswara Pooja,

                        Punyahavachanam, Ashtothara Ksheera Kalasa Pooja

9:30 am        Sri Subrahmanya Homam

10:30 am - 11:15 am:  Ashtothara Ksheera Kalasa Pradakshinam,  Ashtothara

                                   Ksheera Kalasa Abhishekam, Visesha Dravyabhishekam &

                                   Kalasabhishekm for Sri Subrahmanya Swami

12:30 pm - 01:00 pm:  Alankara Darsanam, Ashtothara Archana, Upacharam,

                                   Mahamangala Aarti  

02:15 pm:                   Thiruppugazh Bhajans

04:45 pm - 05:15 pm:  Utsavamurthi Pradakshinam (Procession),

                                   Sri Subrahmanya Swami receives Sakti Vel from Devi Parvathi 

05:30 pm - 07:00 pm:  Soora Samhara Utsavam, Kumara Upanishad Parayanam,

                                   Samhara Abhishekam for Subrahmanya Swami

                                   (Utsava Murthi), Skanda Shashti Kavacham, Valli Devasena

                                   Sametha Sri Subrahmanya Swami Thiru Kalyanam

08:00 pm - 08:30 pm:  Sri Subrahmanya Swami Archana, Upacharam,

                                   Mahamangala Aarti 


 

Sale

Unavailable

Sold Out