MAHA SIVARATHRI MAHOTSAVAM 2023


$ 1,001.00

MAHA SIVARATHRI MAHOTSAVAM

Feb 17th - Feb 19th, 2023

Pradosham - Friday, Feb 17 

04:30 pm:  Mahanyasam Japam

06:30 pm:  Pradosha Kala Abhishekam

 

Maha Sivarathri Day - Saturday Feb 18

09:15 am         Laghunyasam, Rudra Japam & Rudra Homam

10:45 am         Rudrabhishekam for Sri Siva

04:00 pm         Ekadasa Rudra Japam

 First Session

06.30 pm        Rudrabhishekam for Sri Siva

                        Ashtothara (108) Kalasa Abhishekam for Sri Siva

 08:15 pm       Alankara Darsanam & Rudra Trisathi Archana for Sri Siva

 Second Session

10:15 pm         Rudrabhishekam for Sri Siva

                         Ashtothara (108) Sankha Abhishekam for Sri Siva 

MIDNIGHT      Lingodbhava  Darsanam & Bilva Ashtothara Archana                     

Third Session

 01:30 am        Rudrabhishekam for Sri Siva (Kalasa Abhishekam)

 03:00 am        Alankara Darsanam & Sahasranama Archana for Sri Siva

Fourth Session

 04:00 am       Rudrabhishekam for Sri Siva (Ekadasa Kalasa Abhishekam for

                        Sri Siva & Abhishekam for Sri Nandikeswara)

  05:30 am       Alankara Darsanam & (Pushpa Alankaram)

  06:00 am       Mahamangala Aarati

 

Sale

Unavailable

Sold Out