Sri Varalakshmi Vratam Celebrations


$ 35.00

Sri Varalakshmi Vratam Celebrations 

Friday, August 9, 2019 

Morning Session:

10:30 am  Abhishekam for Sri Maha Lakshmi   

11:30 am  Sri Varalakshmi Vratam, Shodasha Upachara Pooja, Toragrunthi Pooja,

                Sri Varalakshmi Vrata Katha,

12:30 pm  Aarathi, Prasadam, Aseervadam

Evening Session:

06:30 pm  Sri Varalakshmi Vratam, Shodasha Upachara Pooja, Toragrunthi Pooja,

                 Sri Varalakshmi Vrata Katha,

07:30 pm  Aarathi, Prasadam, Aseervadam 

Sale

Unavailable

Sold Out